โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม


แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม

 

- NEW !! แบบเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ( 1/2565 ) วันที่ 14 มกราคม 2565 ===> ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา