โลโก้เว็บไซต์ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง


 

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

1. คณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.2 คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ส่วนกลาง

1.3 คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง

2. กรอกใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ คลิก (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 30 พฤศจิากยน 2566 เวลา 24.00 น.)

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง  ค้นหาออนไลน์

3.1 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย (pdf) คลิก

3.2 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา ตาก (pdf) คลิก       

3.3 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา น่าน (pdf) คลิก    

3.4 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา พิษณุโลก (pdf) คลิก

3.5 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา ลำปาง (pdf) คลิก   

3.6 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (pdf) คลิก   

**ทั้งนี้ การทักท้วงและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งส่วนกลาง ภายในวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2566

4. ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. 2562

4.2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ 1) เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง

4.3 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

4.4 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ 3) เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

5. รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ตามเงื่อนไขในข้อที่ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. 2562)

5.1 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

คณะ

เขตจังหวัด

สถานะ

1

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พายัพ  เกตุชั่ง

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 ตาก

 ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

2

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 ลำปาง

 ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

3

 นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 ลำปาง

 ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

 ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

5

 (อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)

 

 

 


5.2 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการ ปัจจุบัน

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

เขตจังหวัด

สถานะ

1

 นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์

 กองกลาง

 เชียงใหม่

 ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน


6. รายละเอียดผู้สมัคร
         6.1 ประกาศหมายเลขผู้สมัคร
         6.2 ใบสมัคร ผู้สมัคร

7. ประกาศผลการเลือกตั้ง

8. สถิติข้อมูลต่างๆ

8.1 สถิติผู้สมัคร
8.2 สถิติข้อมูลการเลือกตั้ง

9. สื่อประชาสัมพันธ์
10. สำหรับเจ้าหน้าที่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา