โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ปรเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ปรเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2562 โดย งานสภา มทร.ล้านนาคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ปรเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 30 เมษายน 2562 Prof."Alann'am, Vice Rector นำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Brawijaya University (BU) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโล...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา