โลโก้เว็บไซต์ council_rmutl_2564 | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

council_rmutl_2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564 โดย งานสภา มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา