โลโก้เว็บไซต์ Smart Camp 2562 | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Smart Camp 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย งานสภา มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดกิจกรรม Smart Camp ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรม Smart Camp ระหว่างวันที่  10-14 มิถุนายน  2562 เวลา 8.30 น. ...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา