โลโก้เว็บไซต์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2563 | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 โดย งานสภา มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2563
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโฉม พิเชษฐ์บุญเกียรติ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา