โลโก้เว็บไซต์ วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562) | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 13803 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562) ฉบับนี้ นําเสนอภาพโครงการบริการวิชาการในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทางมหาวิทยาลัยได้พยายามขับเคลื่อน และให้ความสําคัญในการดําเนินงาน คือ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นโครงการที่เน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการดําเนินงาน เข้าไปร่วมในกระบวนการพัฒนา ยกระดับศักยภาพภาคชุมชน สังคม ท้องถิ่น ด้วยการเรียนรู้ พร้อมกับการทํางาน ปฏิบัติงานจริง ในพื้นที่ของชุมชน ซึ่งมีการส่งเสริมให้เกิดการดําเนินงานต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว นอกจากนั้น ยังมีบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม ดังนี้

 

 • เปิดมุมมอง..................4
  บทสัมภาษณ์ : อาจารย์อรุณี ยศบุตร เป็นอาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   

 • บริการวิชาการ.............8

  • เรื่องที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารจากผัก ผลไม้

  • เรื่องที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพร

  • เรื่องที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มข้าวแต๋นน้ําแตงโมกันตพัฒน์บ้านกอเปา

  • เรื่องที่ 4 : โครงการยกระดับชุมชนสันดอนรอม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ําพริกพุงปลาลําไย

  • เรื่องที่ 5 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาหม่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนใช้ไม้เท้าขาว

  • เรื่องที่ 6 : โครงการยกระดับชุมชนบ้านดอน สร้างการท่องเที่ยว(โฮมสเตย์)

  • เรื่องที่ 7 : โครงการแปรรูปถั่วเน่าบ้านหนองอ้อ
    

 • ของมันต้องแชร์...............34

  • นศ.มทร.ล้านนา คว้ารางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Milk station จากงาน World Robot Game 2019

  • นศ.มทร.ล้านนา คว้ารางวัลเหรียญทอง หุ่นยนต์เคลื่อนที่ จากงาน World Skill ASEAN Bangkok 2018

  • นศ.มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทมือใหม่ จากการแข่งขัน North Pre-University Go Tournament 2018

  • นศ.มทร.ล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลิปวีดิโอ "จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี" จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • นศ.มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย จากมหกรรมประกวดหุ่นฟาง จัดโดยสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    

 • ซะป๊ะสเปซ...................38
  การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพด้วยเทคนิคอินโฟกราฟิก

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังวารสารแก้วปัญญา | คลิก

คลังวารสารแก้วปัญญา ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


วารสารแก้วปัญญา

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา