โลโก้เว็บไซต์ การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 7222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย 


  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 เพื่ออ่านรายละเอียดและติดตามข่าว

 


  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 เพื่ออ่านรายละเอียดและติดตามข่าว

 


  • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 เพื่ออ่านรายละเอียดและติดตามข่าว

 


  • วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทยาการ 

 เพื่ออ่านรายละเอียดและติดตามข่าว

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา