โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าโครงการ พลิกโฉมมหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าโครงการ พลิกโฉมมหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เข้าร่วมหารือและศึกษาดูงานการบริหาร การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูประบบและกลไก พลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามนโยยบายของกระทรวงการอุอมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ซึ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการ เป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566-2570  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม สถาบันในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านงานบริการวิจัยและวิชาการ ด้านงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพานิชย์  ด้านงานระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการ งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร เป็นต้น  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา