โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสนอผลงาน  Social Innovation ของนักศึกษาโครงการ TFI SCALE 2017  | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสนอผลงาน Social Innovation ของนักศึกษาโครงการ TFI SCALE 2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 16186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิเทศสัมพันธ์มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านร่วมชมกิจกรรมนำเสนอผลงาน Social Innovation  ของนักศึกษา มทร.ล้านนา และ Singapore Polytechnic ที่เข้าร่วมโครงการ TFI SCALE 2017 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560  ณ ลานหน้าลิฟท์แก้วชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญ่า  ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.00 น. โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TFI SCALE 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนาและนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic ในลักษณะทีมสหวิชาการในการสร้างนวัตกรรมชุมชน(Social Innovation)โดยใช้ทักษะการคิดเชิงอกแบบ (Design Thinking) ร่วมกับทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการสื่อสารในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ ซึ่งชุมชนเป้าหมายได้แก่
1.บ้านปงไคร้ ทำโจทย์เกี่ยวกับผู้สูงวัย
2. บ้านแม่สาใหม่ทำโจทย์เกี่ยวกับหัตถกรรมเครื่องเงินหรืออื่นๆ
3. บ้านกองแหะทำโจทย์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม
ระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม 2560 มีนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic  เข้าร่วมจำนวน 25 คน และ พร้อมด้วยนักศึกษาและอาจารย์ของ มทร.ล้านนา จำนวน 33 คน 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา